Statuten

De comparanten hebben mij, notaris, het volgende verklaard:
De oprichters richten een coöperatie op met de volgende statuten.
STATUTEN

Artikel 1
Naam, zetel en duur
1. De Coöperatie draagt de naam: Energiecoöperatie De Toekomst U.A., hierna ook te noemen de coöperatie.
2. Zij is gevestigd in de gemeente Weststellingwerf, te Steggerda.
Artikel 2
Doel
1. De coöperatie heeft ten doel het voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden ter zake van:
a. het stimuleren en realiseren van besparingen op het energieverbruik in Steggerda en omstreken;
b. het stimuleren en realiseren van oplossingen voor het op duurzame wijze produceren van energie in Steggerda en omstreken;
c. het adviseren van haar leden over (besparingen op) het energieverbruik;
d. het uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam (bij voorkeur lokaal/regionaal) opgewekte energie voor haar leden;
e. het uitoefenen van een bedrijf ter realisatie van bovenstaande ten behoeve van de leden,
een en ander in de ruimste zin,
zulks krachtens overeenkomsten, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. Zij kan ook de maatschappelijke belangen van leden behartigen.
2. In verband met haar voormelde doel is de coöperatie tevens bevoegd de volgende handelingen te verrichten:
a. het delen van informatie over energiebesparing in woningen, gebouwen en openbare ruimten alsmede over de opwekking en het gebruik van energie uit duurzame bronnen;
b. het initiëren, stimuleren, ondersteunen en (mede-)financieren van demonstratie- en educatieprojecten met betrekking tot energiebesparing en gebruik van duurzame energie in Steggerda en omstreken;
c. het uitoefenen van een bedrijf gericht op duurzaam gebruik van energie ten behoeve van de leden;
d. het verwerven, oprichten en exploiteren van één of meer bronnen van duurzame energie;
e. het oprichten en uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam(bij voorkeur lokaal) opgewekte energie voor haar leden;
f. het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties met een aan het doel van de coöperatie verwante doelstelling of een doel dat daartoe bevorderlijk kan zijn;
g. realisering van besparingen door collectieve inkoop van goederen en diensten;
h. alle overige wettelijke middelen.
3. De coöperatie is bevoegd overeenkomsten als die welke zij met haar leden sluit ook met anderen aan te gaan, zulks met dien verstande dat zij dat niet in een zodanige mate mag doen dat de overeenkomsten met leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.
Artikel 3
Middelen
De middelen van de coöperatie bestaan uit:
– inleg- en lidmaatschapsgelden;
– bijdragen van donateurs en sponsoren;
– resultaten uit haar bedrijfsvoering;
– giften, erfstellingen, legaten, subsidies;
– leningen van leden, onder de voorwaarden en bedingen als geregeld in de betreffende overeenkomsten;
– leningen van derden;
– andere geldmiddelen.
Artikel 4
Leden
1. Tot het lidmaatschap van de coöperatie kunnen worden toegelaten:
– rechtspersonen; en
– natuurlijke personen,
die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring aan de aanvrager.
2. Het bestuur beslist binnen één maand na ontvangst van het verzoek over de toelating. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde laat de bevoegdheden van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering als bedoeld in artikel 6 onverlet.
Artikel 5
1. a. Een natuurlijk persoon die als lid wenst toe te treden, richt een daartoe strekkend verzoek aan het bestuur met opgave van het adres waarop het lid langs elektronische weg (email) kan worden opgeroepen tot deelname aan de Algemene Ledenvergadering.
b. Een rechtspersoon die als lid wenst toe te treden, richt een daartoe strekkend verzoek aan het bestuur met opgave van:
– een recent uittreksel uit het handelsregister;
– het adres waarop het lid langs elektronische weg (email) kan worden opgeroepen tot deelname aan de Algemene Ledenvergadering.
2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten aan het lidmaatschap worden gesteld.
3. Op een aanvraag van het lidmaatschap wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes (6) weken door of namens het bestuur beslist. Het bestuur kan een dergelijke beslissing eenmaal voor ten hoogste zes (6) weken verdagen.
4. Ingeval van niet-toelating kan de Algemene Ledenvergadering, op voorstel
van tenminste vijf (5) van haar leden, alsnog tot toelating beslissen.
5. Ieder lid is bij de aanvang van het lidmaatschap en vervolgens jaarlijks gehouden aan de coöperatieve inleg- en/of lidmaatschapsgeld te verstrekken, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur. Het inleg- en/of lidmaatschapsgeld kan voor bepaalde groepen leden (natuurlijke personen of rechtspersonen) verschillen.
Artikel 6
Ledenregister
1. Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van een register, waarin alle leden zijn opgenomen.
2. Van de leden worden tenminste naam, adres, en woonplaats vermeld, alsmede het adres waarop het lid langs elektronische weg (email) kan worden opgeroepen tot deelname aan de Algemene Ledenvergadering.
3. Tevens worden ingeschreven degene die het lid-rechtspersoon volgens zijn schriftelijke opgave zal vertegenwoordigen.
4. Ieder lid is gehouden van adreswijziging opgave te doen aan het bestuur, ook voor wat betreft het adres waarop het lid langs elektronische weg (email) kan worden opgeroepen tot deelname aan de Algemene Ledenvergadering, en tenslotte van enige wijziging met betrekking tot degene die het lid-rechtspersoon vertegenwoordigt.
5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gesteld worden ten aanzien van de inrichting en het bijhouden van het register, de gegevens die elk lid dient te verstrekken en het afgeven van afschriften of uittreksels aan de leden.
Artikel 7
Uitgesloten aansprakelijkheid van de leden
De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, noch tijdens hun lidmaatschap noch later, noch voor een tekort ingeval van een ontbinding of gerechtelijke vereffening.
Artikel 8
Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:
– door zijn overlijden, als het lid een natuurlijk persoon is;
– door zijn ontbinding, als het lid een rechtspersoon is;
– de opzegging door het lid. Het lid kan zijn lidmaatschap niet met onmiddelijke ingang opzeggen in verband met besluit waarbij zijn rechten worden beperkt of verplichtingen worden verzwaard, noch in verband met een besluit als bedoeld in artikel 14a.
Indien een lidmaatschap gedurende een boekjaar eindigt, blijven de op dat boekjaar betrekking hebbende verplichtingen voor het geheel verschuldigd. Bij het einde van het lidmaatschap heeft het betrokken lid geen rechten met betrekking tot de reserves van de coöperatie hoe ook genaamd, zulks alles
onverminderd het bepaalde in artikel 23;
– de opzegging door het bestuur, namens de coöperatie, wegens het niet (meer) voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap door statuten gesteld, of wanneer redelijkerwijze van de coöperatie niet (meer) gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
– ontzetting door het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of de besluiten van de coöperatie handelt of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt; de betrokkene wordt vooraf door het bestuur gehoord en wordt vervolgens ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot ontzetting in kennis gesteld, onder opgave van de redenen; hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene vergadering open; gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur moet geschieden per brief of email, tenminste vier weken voor het einde van een boekjaar.
Artikel 9
Algemene Ledenvergadering
1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die door de wet en deze statuten aan haar zijn opgedragen.
2. De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon.
In geval van ontstentenis of belet voorziet de vergadering zelf in haar leiding en verslaglegging.
Notulen worden aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter vaststelling voorgelegd en na vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
3. De Algemene Ledenvergadering vergadert tenminste eenmaal per jaar, daartoe opgeroepen door het bestuur van de coöperatie. Deze vergaderingen vinden plaats in de gemeente waar de coöperatie is gevestigd.
4. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden, de bestuursleden, leden van door het bestuur benoemde organen alsmede degenen die door het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering daartoe zijn uitgenodigd.
Artikel 10
Bijeenroeping Algemene Ledenvergadering
1. Het Bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen wanneer het daartoe volgens deze statuten verplicht is en voorts zo vaak zij dit wenselijk acht.
2. Oproeping geschiedt schriftelijk door middel van een mededeling gericht aan het volgens het ledenregister laatst bekend (e-mail)adres van elk lid, en/of door een advertentie in een ter plaatse waar de coöperatie gevestigd is, veelgelezen nieuwsblad, met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste zeven (7) dagen.
3. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien (10) procent van de stemgerechtigde leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, op een termijn van niet langer dan vier (4) weken.
Als aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien (14) dagen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan volgens dit artikel.
Artikel 11
Besluitvorming Algemene Ledenvergadering
1. Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn alle niet geschorste leden. Elk stemgerechtigd lid kan schriftelijk volmacht tot het uitbrengen van zijn stem verlenen aan een ander stemgerechtigd lid.
Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee (2) andere stemgerechtigden als gevolmachtigde optreden.
2. De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervangers treden als zodanig ook op in de Algemene Ledenvergadering.
3. Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen; blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming wenselijk vindt; bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Voor zover er tussen personen moet worden gekozen, dan moet dit schriftelijk middels, gesloten of dichtgevouwen stembriefjes. Behaalt niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt een tweede stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid behaald, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen behaald hebben. Zijn dit meer dan twee personen, dan wordt vóór de herstemming door loting bepaald, welke persoon van de herstemming is uitgesloten. Heeft ook na de herstemming niemand de volstrekte meerderheid behaald, dan beslist opnieuw het lot wie van de twee niet is gekozen.
5. In alle gevallen mag op voorstel van een of meer leden ook bij wijze van acclamatie een besluit worden genomen, mits geen stemgerechtigd lid zich hiertegen verzet.
6. De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een uitgebrachte stem en over de wijze, waarop geloot zal worden.
7. De voorzitter oordeelt over de vraag of de vergadering al dan niet een besluit heeft genomen en wat de inhoud is van een besluit over een voorstel.
8. Indien onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid ervan wordt betwist, dan vindt, indien de meerderheid
der vergadering dat verlangt, een herstemming plaats. Hiermee vervalt elk rechtsgevolg van de oorspronkelijke stemming.
9. Voor zover geen dwingend recht zich daartegen verzet kunnen oproepingen, voorstellen, vergaderingen en stemmingen worden gehouden per elektronisch medium.
Artikel 12
Het Bestuur
1. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit tenminste drie (3) door de Algemene Ledenvergadering uit haar midden te benoemen leden. Het maximum aantal bestuursleden wordt bepaald door de Algemene Ledenvergadering.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede hun vervanger. De functie van penningmeester en secretaris kunnen in één persoon worden verenigd.
3. Bestuursleden kunnen, met opgaaf van redenen, door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen.
4. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bevoegd.
5. Leden van het bestuur kunnen hun voor de coöperatie gemaakte onkosten declareren bij de penningmeester.
Artikel 13
1. Elk jaar treedt tenminste één van de leden van het bestuur af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar.
2. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in.
Artikel 14
Bestuursbevoegdheden
1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en is daartoe bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten, tenzij de statuten anders bepalen.
2. Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met haar leden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van dit artikel.
3. Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met derden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van dit artikel.
4. Zonder toestemming van de Algemene Ledenvergadering is het bestuur niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken of andere registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Besluiten tot het aangaan van geldleningen en andere overeenkomsten en rechtshandelingen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de
Algemene Ledenvergadering voor zover dit volgt uit het Huishoudelijk reglement.
Artikel 14a
Bijzondere bevoegdheden
De coöperatie is bevoegd ten behoeve van haar leden rechten te bedingen. De coöperatie is voorts bevoegd ten laste van haar leden verplichtingen aan te gaan, mits het daarbij gaat om verplichtingen ter zake van de in artikel 2 leden 1 en 2 omschreven activiteiten. De bevoegdheid om tot het aangaan van de hiervoor bedoelde rechten en verplichtingen te besluiten komt toe aan het bestuur.
Artikel 15
Bestuursvertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie.
Daarnaast kan de coöperatie in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een (doorlopende)volmacht aan een of meer personen om ter uitvoering van een besluit van het bestuur of van de ledenraad, binnen de grenzen van die volmacht de coöperatie te vertegenwoordigen.
3. De penningmeester kan door het bestuur van de coöperatie bevoegd verklaard worden tot het innen en betalen van vorderingen en schulden. De Algemene Ledenvergadering kan desgewenst bepalen dat voor het opnemen van gelden of het beschikken over een krediet bij een bankinstelling, indien de opname of de beschikking een bepaald bedrag overschrijdt, de medewerking van een daartoe aangewezen lid van het bestuur vereist is.
Artikel 16
Bestuursvergaderingen
1. Het bestuur bepaalt de wijze en de frequentie van het aantal bestuursvergaderingen. In het bestuur kunnen alleen besluiten worden genomen indien tenminste de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Het bestuur kan ook buiten haar vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk, waaronder ook wordt verstaan een schriftelijk elektronisch medium, aangaande het voorstel hebben uitgesproken en het besluit de instemming heeft van alle bestuursleden. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan. De schriftelijke instemmingsverklaringen van de bestuursleden dienen bij de in dit artikel bedoelde notulenboek bewaard te worden.
2. Het oordeel van de voorzitter is niet beslissend over de vraag of een besluit is genomen en evenmin ten aanzien van de inhoud van een besluit.
3. Het bestuur houdt van het in zijn vergaderingen behandelde aantekeningen in een notulenboek.
4. Voor zover geen dwingend recht zich daartegen verzet kunnen oproepingen, voorstellen, vergaderingen en stemmingen worden gehouden per elektronisch medium.
Artikel 17
Directie
1. Het bestuur laat zich desgewenst bijstaan door een directie bestaande uit een of meer natuurlijke personen dan wel rechtspersonen. Een directie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de organen van de coöperatie, conform de regelingen en bepalingen in een aanstellingsbrief.
2. Leden van het bestuur van de coöperatie kunnen geen deel uitmaken van de directie, met dien verstande dat indien een bestuurslid wordt benoemd tot directie of visa versa er een overgangsperiode geldt van zes (6) maanden waarbij een persoon zitting kan hebben in beide organen van de coöperatie.
3. Een directeur kan worden belast met de dagelijkse leiding van de onderneming van de coöperatie alsmede met de uitvoering van besluiten van de organen van de coöperatie, conform de regelingen en bepalingen in een aanstellingsbrief.
Artikel 18
Coöperatieraad (Raad van Toezicht)
1. De Algemene Ledenvergadering kan overgaan tot het instellen van een coöperatieraad behartigd met het toezicht op het bestuur. De coöperatieraad bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen met een minimum van drie (3) en een maximum van zeven (7).
2. De algemene ledenvergadering kan niet-leden uitnodigen zitting te nemen in de coöperatieraad. Lid van de coöperatieraad kan niet een persoon zijn:
i. die in dienst is van de coöperatie, ten behoeve van de coöperatie bepaalde diensten verricht of een belangrijke zakelijke relatie heeft met de coöperatie;
ii. die in een periode van drie (3) jaar voorafgaand aan de benoeming in dienst was van de coöperatie of lid was van haar bestuur;
iii. die lid is van het bestuur van de coöperatie;
iv. die verwant, gehuwd of samenwoont met een zittend lid van het bestuur van de coöperatie.
3. De benoemings- ontslag of ontzeggingsprocedures voor leden van de coöperatieraad zijn gelijk aan die van het bestuur zoals bepaald in deze statuten.
4. De coöperatieraad bepaalt een eigen rooster van aftreden.
5. De coöperatieraad stelt een reglement ten behoeve van haar functioneren vast dat ze ter informatie voorlegt aan de algemene vergadering.
6. De coöperatieraad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen. De leden van de raad staan het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde.
Artikel 19
Boekjaar
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 20
Jaarrekening en jaarverslag
1. Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering te houden binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, een jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording af over haar in het afgelopen boekjaar gevoerd beheer. Tevens biedt het bestuur, ter vaststelling door de Algemene Ledenvergadering, de jaarrekening aan, welke moet worden opgesteld met inachtneming van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Een besluit tot vaststelling van de jaarrekening omvat niet tevens het verlenen van kwijting van bestuurders. Omtrent kwijting van bestuurders wordt door de Algemene Ledenvergadering afzonderlijk besloten.
2. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt hiervan melding gemaakt onder opgave van redenen. Het bestuur draagt zorg dat de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede de krachtens artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, vanaf de oproep voor de Algemene Ledenvergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, bij de secretaris aanwezig zijn. De leden kunnen op afspraak deze stukken inzien en er tegen kostprijs een afschrift van verkrijgen.
3. De Algemene Ledenvergadering benoemt elk jaar een commissie van tenminste twee (2) leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de jaarrekening en verdere jaarstukken en brengt aan de Algemene Ledenvergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.
4. De termijn genoemd in het eerste lid, kan door de Algemene Ledenvergadering met ten hoogste vijf (5) maanden worden verlengd.
5. Indien de jaarrekening een batig saldo aangeeft boven het door de leden gestorte inleggeld en de eventuele wettelijke reserves, kan de Algemene Ledenvergadering het bestuur opdragen een uitkering aan de leden vast te stellen in een alsdan te bepalen vorm.
Artikel 21
Statutenwijziging
1. In de statuten kan slechts een verandering worden aangebracht op voorstel van het bestuur, door een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot welke vergadering opgeroepen is met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Het in het vorige lid genoemde voorstel moet op een geschikte plaats schriftelijk ter inzage gelegd worden, tenminste vijf (5) dagen vóór de vergadering tot na afloop van de dag waarop de vergadering gehouden wordt. Bij de oproeping moet de plaats worden vermeld waar het voorstel ter
inzage aan de stemgerechtigde leden ligt.
3. Het voorgaande is niet van toepassing indien in de Algemene Ledenvergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit met algemene stemmen genomen wordt.
Artikel 22
1. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts genomen worden met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Is dit aantal niet bereikt, dan wordt binnen een termijn van veertien (14) tot dertig (30) dagen na deze vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, van de dan aanwezige stemgerechtigde leden.
3. Een besluit als bedoeld in dit artikel treedt pas in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid is bevoegd deze akte te laten verlijden.
Artikel 23
Ontbinding van de coöperatie
1. De coöperatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering, op welk besluit de artikelen 21 en 22 van overeenkomstige toepassing zijn. Bij het besluit wordt tevens bepaald de bestemming van een eventueel batig saldo.
2. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de coöperatie, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars worden benoemd.
Artikel 24
Huishoudelijke reglementen
1. De Algemene Vergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarbij nadere regels worden gegeven voor al hetgeen de vergadering dienstig acht.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.
Slotverklaringen
De comparanten verklaarden ten slotte:
Toetreding
De oprichters treden bij deze toe als leden van de coöperatie,
welke toetreding door de coöperatie wordt aanvaard.
Eerste bestuur
Het eerste bestuur bestaat uit vier leden.
In afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure
worden voor de eerste maal tot bestuurslid benoemd:
1. de comparant H. Timmer, als voorzitter;
2. de comparant T. Hofstee, als secretaris;
3. de comparant T. Waldus, als penningmeester;
4. de comparant J. Slump, als gewoon bestuurlid.

Inschrijving in het handelsregister
Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de coöperatie in het handelsregister, zulks om te voorkomen dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk blijven voor verbintenissen van de coöperatie.